Deze Algemene Voorwaarden gelden voor Final Chord Music (hierna te noemen als F.C.M.) en Leonie Hermans Performing Arts (hierna te noemen als L.H.P.A.) in samenwerking met Popschool Parkstad. 

Bij inschrijving voor lessen bij Popschool Parkstad, gaat u door ondertekening van het inschrijfformulier automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

PROEFLES:
Het is mogelijk om maximaal 1 proefles te volgen. De kosten hiervoor bedragen eenmalig €15,-. Dit bedrag dient contant en gepast te worden voldaan aan de docent, voor aanvang van de proefles.


INSCHRIJVING:
De leerling is pas ingeschreven, wanneer het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen. Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen. De betalingsplichtige dient het inschrijfformulier te ondertekenen, d.w.z. een meerderjarige vanaf 18 jaar oud, of de vader en/of moeder, voogd en/of voogdes, één van de verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige.
Door het inschrijfformulier te ondertekenen, verklaart u akkoord te gaan met de betaalvoorwaarden en algemene voorwaarden.


INPLANNEN VAN REGULIERE LESTIJD:
De leerling wordt pas ingepland voor de lessen wanneer het lesgeld is ontvangen.
De docent plant in overleg met de leerling een vaste dag en tijd in voor de les. De les duurt 30 minuten en zal wekelijks plaatsvinden met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Enkel in goed overleg kunnen lessen ook om de week een uur gepland worden, mits dit past binnen de agenda van de docent.


SCHOOLVAKANTIES & FEESTDAGEN:
Er zijn geen lessen op feestdagen en in de schoolvakanties:
Herfstvakantie: 1 week
Kerstvakantie: 2 weken
Carnavalsvakantie: 1 week
Meivakantie: 2 weken                                                                                                                                                  Zomervakantie: 6 weken
Feestdagen: Goede vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
(Kijk op www.popschoolparkstad.nl voor meer informatie over het vakantierooster en de openingstijden van Popschool Parkstad)


AANWEZIGHEID IN DE LESSEN:
Van leerlingen wordt verwacht dat zij bij alle lessen op tijd aanwezig zijn. Restitutie van lesgeld bij (ontijdig) afmelden is in geen geval mogelijk.

 

AFMELDEN:
Afmelden voor een les geschiedt telefonisch en uiterlijk 24 uur van tevoren, met geldige reden en bij de desbetreffende docent:
Leonie Hermans tel. +31 (0)6 53 65 90 75.
Ryan in ’t Veld tel. +31 (0)6 15 33 61 22


AFWEZIGHEID LEERLING:
Indien de leerling om welke reden dan ook verhinderd is en niet op het afgesproken tijdstip in de les aanwezig is, blijft het lesgeld verschuldigd. Deze les kan niet worden ingehaald.


AFWEZIGHEID DOCENT:
De docent mag twee keer per jaar de lessen annuleren i.v.m. ziekte of met het opgeven van andere legitieme redenen. In dat geval is de docent niet verplicht om voor een vervangende oplossing te zorgen of een inhaalles met de leerling in te plannen en is teruggaaf van het lesgeld, of een gedeelte daarvan, in geen geval mogelijk.
Bij langdurige verhindering van de docent, zal de docent ernaar streven een passende oplossing te realiseren. Hierover wordt de leerling goed geïnformeerd.


AANVULLENDE INFORMATIE AFWEZIGHEID IN DE LESSEN:


De leerling:
Leerlingen mogen maximaal 1 keer per 6 maanden (of 2 keer per 12 maanden) een les van 30 minuten met geldige reden afmelden (zoals o.a. ziekte), zonder dat dit in rekening wordt gebracht, mits de afmelding uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les geschiedt. In dat geval zal er op de eerstvolgende betaling een les van 30 minuten in mindering worden gebracht.
Bij meer afmeldingen dan bovenstaande, gelden de volgende voorwaarden:
Bij te laat afmelden vervalt de les en daarmee ook het recht op een inhaalles. Eenmaal een les gemist, is het niet mogelijk om een les in te halen. Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk. Deze les wordt dus alsnog in rekening gebracht.
Bij tijdige afmelding (uiterlijk 24 uur van te voren) zal de docent proberen een inhaalles in te plannen.
De docent zal in dat geval één optie voor een vervangende les aanbieden aan de leerling binnen 4 weken vanaf datum afmelding. Is de leerling niet in staat om op de opgegeven dag/tijdstip te kunnen komen, dan vervalt alsnog de les. Hiermee vervalt de betalingsverplichting voor deze les echter niet.


De docent:

Wanneer de docent, naast de twee annuleringen per jaar, op de lesdag van de leerling verhinderd is heeft de leerling het recht om deze les op een ander tijdstip in te halen, mits de planning van de docent en de beschikbaarheid van het lokaal dit toelaten. Docent zal in dat geval één optie voor een vervangende les aanbieden aan de leerling binnen 4 weken vanaf datum afmelding. Is de leerling niet in staat om op de opgegeven dag/tijdstip te kunnen komen, dan vervalt alsnog de les. Teruggaaf van het lesgeld, of een gedeelte daarvan, is in geen geval mogelijk.

 

BEËINDIGING OVEREENKOMST & OPZEGTERMIJN:
Leerling legt bij inschrijving een overeenkomst vast voor een periode van 6 of 12 maanden, die stilzwijgend wordt verlengd met eenzelfde periode. Bij tussentijds opzeggen blijft het volledige lesgeld voor de overeengekomen periode verschuldigd.
L.H.P.A. & F.C.M. hanteren een opzegtermijn van een volle kalendermaand. Wilt u de lessen bij L.H.P.A. of F.C.M. beëindigen? Dan dient dit dus te gebeuren voordat de laatste maand van de overeenkomst ingaat.
Schrijft u zich niet op tijd uit voor de lessen bij L.H.P.A. of F.C.M., dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met dezelfde duur als bij inschrijving is overeengekomen. Let hier dus zelf goed op! U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig beëindigen van de overeenkomst.
Beëindiging van de lessen bij L.H.P.A. of F.C.M. geschiedt uitsluitend door het versturen van een schriftelijke afmelding via e-mail:


info@leoniehermans.com of info@finalchordmusic.nl


U krijgt een bevestiging van de opzegging terug per mail. Bewaar deze mail goed als bewijs van opzegging.
Mondeling doorgegeven uitschrijvingen, of uitschrijvingen bij anderen dan de docent worden niet in behandeling genomen.


BETALINGSWIJZE & BTW:
Het lesgeld dient maandelijks voldaan te worden, 12 maanden per jaar.
Het lesgeld dient voorafgaand aan iedere maand voldaan te worden.
Leerling/betalingsplichtige is zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van het lesgeld.
Bij de derde herinnering voor het betalen van het lesgeld worden €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
Bij onterechte stornering van het lesgeld worden de gemaakte transactiekosten in rekening gebracht aan de betalingsplichtige.
Lessen kunnen pas ingepland worden zodra het lesgeld is ontvangen.
Leerlingen jonger dan 21 jaar zijn vrijgesteld van btw. Houdt u er rekening mee dat in de kunsteducatie leerlingen vanaf 21 jaar, 21% btw moeten betalen bovenop het lesgeld.


RESTITUTIE:
Restitutie van reeds betaald lesgeld is in geen geval mogelijk, ook niet in geval van ziekte. 


WIJZIGINGEN PERSOONSGEGEVENS:
Het is belangrijk dat wijzigingen in de persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, naam van de leerling etc.) zo spoedig mogelijk aan L.H.P.A. of F.C.M. worden doorgegeven. De door de leerling verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de administratie. Dit is noodzakelijk voor een verantwoorde uitvoering van de administraties van L.H.P.A. en F.C.M.

Persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk behandeld en worden in geen geval aan derden verstrekt.


EIGENDOMMEN:
L.H.P.A. en F.C.M. zijn niet verantwoordelijk voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, schade, diefstal en/of kwijtraken van persoonlijke eigendommen.

 

RECHTEN L.H.P.A. en F.C.M.:
L.H.P.A. en F.C.M. kunnen besluiten een leerling de toegang tot de lessen/activiteiten te ontzeggen, bijvoorbeeld bij ernstige betalingsachterstand of vanwege wangedrag. In dergelijke gevallen blijft de betalingsplicht van het lesgeld bestaan. Bij een betalingsachterstand zal er in eerste instantie onderling gecommuniceerd worden. Bij ernstige betalingsachterstand en/of meermaals negeren van betalingsverzoeken, behouden L.H.P.A. en F.C.M. zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen.

De achterstand van het nog te betalen lesgeld en eventuele bijbehorende en bijkomende kosten (zoals incassokosten, administratiekosten, transactiekosten, boeterente etc.) worden in rekening gebracht bij de betalingsplichtige.
Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in het lesrooster en lesgeld. L.H.P.A. en F.C.M. hebben het recht om af te wijken van reeds verstrekte informatie, zoals namen van docenten, tijden en tarieven. Het is niet toegestaan lesmateriaal of scripts van docenten, muzikanten of choreografen zonder hun toestemming te gebruiken voor optredens en lessen elders. Zonder toestemming mag er geen beeld/filmmateriaal op internet (bijvoorbeeld op social media als YouTube, Facebook, Twitter, Instagram etc.) worden geplaatst.


BETALINGSVOORWAARDEN:

L.H.P.A. en F.C.M. zijn verplicht voor leerlingen van 21 jaar en ouder, btw af te dragen. Leerlingen van 21 jaar en ouder betalen dus 21% btw bovenop het lesgeld.

• Leerlingen jonger dan 21 jaar zijn vrijgesteld van btw.
• Wordt de leerling binnen de duur van de overeenkomst 21 jaar, dan hoeft de leerling geen btw te betalen voor de resterende duur van de overeenkomst. Vanaf verlenging van de overeenkomst (ook binnen het cursusjaar) gaat de btw van kracht.

• Het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
• Lesgeld dient maandelijks, 12 maanden per jaar voldaan te worden.
• Betaling van het lesgeld dient voorafgaand aan iedere maand te worden voldaan. Lessen kunnen pas worden ingepland nadat de eerste betaling is voldaan.
• Betalingsplichtige is zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van het lesgeld.
• L.H.P.A. en F.C.M. zijn niet verplicht een factuur op te stellen en te verstrekken aan de leerling/betalingsplichtige.
• Jaarlijks kan het lesgeld met een bepaald percentage, maar met een maximum van €3,50 (ex. Btw), per les verhoogd worden. Hierbij geldt het nieuwe tarief vanaf de start van het nieuwe schooljaar. U wordt hier uiterlijk een kalendermaand tevoren over geïnformeerd.
• Lesgeld kan overgemaakt worden op een van de volgende rekeningnummers, o.v.v. naam leerling en maand:

NL41 RABO 0365 7255 95 t.n.v. Leonie Hermans Performing Arts

NL10 ABNA 0516 9966 06 t.n.v. R. in ’t Veld (Final Chord Music)
• L.H.P.A. en F.C.M. werken niet met strippenkaarten.

 

Bij betalingsachterstand:

• Is de betaling van het lesgeld niet gedaan bij aanvang van de eerste les van de betreffende maand, dan vervalt deze les maar blijft de betalingsverplichting bestaan. De lessen worden in dat geval pas weer hervat nadat de betaling is voldaan. Evt. vervallen lessen worden dus in rekening gebracht.
• Bij een derde betalingsherinnering wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
• Bij onterechte stornering van het lesgeld worden de gemaakte transactiekosten in rekening gebracht.
• Wanneer betaling niet wordt voldaan na een derde betalingsherinnering, behouden L.H.P.A. en F.C.M. zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen. De achterstand van het nog te betalen lesgeld en eventuele bijbehorende en bijkomende kosten (zoals incassokosten, administratiekosten, transactiekosten, boeterente etc.) worden in rekening gebracht bij de betalingsplichtige.